Quote

Polityka prywatności

start | Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.baumabrick.com jest BAUMABRICK SP Z O O z siedzibą we Wrocławiu, 53-332, przy ul. Powstańców Śląskich 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000380808. Podmiot ten jest także administratorem wszelkich danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem serwisu www.baumabrick.com Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.baumabrick.com jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Inspektor ochrony danych BAUMABRICK SP Z O O. nie powołał inspektora ochrony danych. Dane przekazane Spółce przez użytkowników BAUMABRICK SP Z O O. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia, za zgodą użytkownika, informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce, za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. Dodatkowo z wykorzystaniem plików cookies mogą być gromadzone i przetwarzane takie dane osobowe, jak data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem oraz dane na temat statystyk oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników W zakresie, w jakim BAUMABRICK SP Z O O. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług BAUMABRICK SP Z O O., pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z BAUMABRICK SP Z O O, w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu są upoważnieni pracownicy BAUMABRICK SP Z O O. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz BAUMABRICK SP Z O O. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami danych osobowych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie wykorzystania narzędzi w postaci Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie www.baumabrick.com. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do BAUMABRICK z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Informacje handlowe BAUMABRICK SP Z O O. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie BAUMABRICK SP Z O O. stosownego oświadczenia przesłanego na adres info@baumabrick.com. Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”) Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, BAUMABRICK SP Z O O. przechowuje zapytania kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wykorzystywanie plików Cookies Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.baumabrick.com. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników. Google Analytics Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics. Jest to usługa udostępniona przez Google, Inc. („Google”), która pozwala przeprowadzać analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa plików cookies (o których mowa powyżej oraz wskazanych w Polityce dotyczącej plików cookies) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie takie stanowiło będzie przekazanie danych do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl). Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej. Profilowanie użytkowników Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez BAUMABRICK SP Z O O. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez ww. podmioty, są dostępne na ich stronach. Wskazane dane statystyczne będą przechowywane i przetwarzane przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie www.baumabrick.com. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę www.baumabrick.com, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. BAUMABRICK SP Z O O. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest dla BAUMABRICK SP Z O O. możliwa. Odnośniki do innych stron Na stronie internetowej www.baumabrick.com znajdują się również odnośniki do innych stron www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach. Bezpieczeństwo informacji Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych Użytkownika. Zmiany w polityce prywatności BAUMABRICK SP Z O O. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.baumabrick.com.